Newsletter Regulamin

Regulamin usługi Newsletter świadczonej przez Instytut Allerhanda

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie, Plac Sikorskiego 2/7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000364125, ustala niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) świadczenia drogą elektroniczną usługi Newsletter (zwanej dalej „Usługą”).
 2. Administratorem Usługi jest Instytut Allerhanda, zwany dalej “Instytutem”.
 3. Zamówienie Usługi następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www.allerhand.pl, która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika jego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 4. Zamówienie Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia Usługi w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym dla celów marketingowych.
 5. W ramach świadczenia Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail będą wysyłane wiadomości zawierające w szczególności informacje i materiały dotyczące Instytutu i jego działalności, organizowanych przez Instytut wydarzeń i świadczonych przez Instytut usług oraz informacje i materiały dotyczące działalności podmiotów współpracujących z Instytutem, organizowanych przez te podmioty wydarzeń i świadczonych przez te podmioty usług. Wysyłane wiadomości mogą zawierać w szczególności informacje i materiały marketingowe.
 6. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 7. Korzystanie z Usługi jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, którego adres podano przy rejestracji.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Instytut danych osobowych Użytkownika na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t.)
 9. Instytut oświadcza, iż w ramach usługi nie będzie dostarczał treści o charakterze bezprawnym.
 10. Instytut oświadcza, iż korzystanie z usługi nie wiąże się z żadnymi szczególnymi zagrożeniami.
 11. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Instytutu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Rezygnacja z usługi może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia Usługi. Instytut zaprzestanie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika w ciągu 7 dni od rezygnacji przez Użytkownika z usługi.
 13. Instytut zastrzega sobie prawo do ustalania częstotliwości i terminów wysyłania wiadomości.
 14. Instytut zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w każdym czasie.
 15. Instytut zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w każdym czasie.
 16. Instytut oświadcza, iż dane osobowe przesyłane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione niepowtarzalnym hasłem dostępu, znanym tylko administratorowi strony internetowej Instytutu (www.allerhand.pl).
 17. Instytut zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w świadczeniu Usługi oraz funkcjonowaniu serwera Usługi oraz strony internetowej www.allerhand.pl, jeśli zajdzie konieczność naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
 18. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści wiadomości przesyłanych w ramach Usługi w żaden inny sposób, jak tylko poprzez zapoznanie się z ich treścią.
 19. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji przekazywanych w ramach Usługi lub posłużenia się wzorami udostępnianych w ramach Usługi dokumentów.
 20. Instytut nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie było nieumyślne. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usługi.
 21. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania na stronie internetowej Instytutu, chyba że zastrzeżono inaczej.
 22. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi będzie przez Instytut kierowana na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji. Wszelką korespondencję związaną ze świadczeniem Usługi Użytkownik powinien kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 23. Właściwym dla rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem Usługi będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Instytutu.

 

 

Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Informal Company Law Expert Group (ICLEG) od maja 2017 roku. ICLEG stanowi ciało doradcze Komisji Europejskiej, powołane przez Komisję na trzyletnią kadencję. Wśród 14 członków grupy jest po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski i Włoch (kompletna lista dostępna tutaj). ICLEG doradza Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracuje nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze, w szczególności w odniesieniu do fuzji i podziałów transgranicznych, prawa koncernowego (grup spółek), digitalizacji w prawie spółek, transgranicznej mobilności (fuzje, podziały, reinkorporacje transgraniczne) i transparentności.

Wyniki prac Grupy:

Center for European Company Law (CECL)

Od 2014 r. Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Rady Doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law  (CECL) z siedzibą w Lejdzie. CECL prowadzi działalność publikacyjną, konferencyjną, dydaktyczną i badawczą. Jako międzynarodowa sieć współpracy zrzesza instytucje partnerskie: Uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali, Rzymie (LUISS) oraz Instytut Allerhanda.

Grupa ds. dyrektywy SUP

W roku 2013 odbywały się prace nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej – Societas Unius Personae (SUP). Międzynarodowa grupa ekspercka powstała ad hoc na bazie dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group), poszerzona została o prof. Petera Hommelhoffa oraz Prezesa Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusza Radwana. Owocem prac tego zespołu był pierwszy projekt Dyrektywy SUP, wraz z projektem wzorcowej umowy spółki. Oba dokumenty zostały przedłożone Komisji Europejskiej dn. 22 lipca 2013 r.

Wyniki prac Grupy:

Zespoły ekspertów doradzające Parlamentowi Europejskiemu (JURI)

W latach 2010-2014 Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan był szefem grupy ekspertów zrzeszonych w ramach konsorcjum ośrodków naukowych i firm doradczych (Centrum C-Law.org, Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu w Klużu, Kancelaria KKG) wybranych przez Parlament Europejski do pełnienia funkcji doradczej w zakresie prawa spółek i corporate governance (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2). Zadaniem konsorcjum było doradztwo ad hoc na rzecz Parlamentu Europejskiego (Komitet Prawny PE – JURI).

Od 2016 r. Prezes IA jest członkiem anglojęzycznego zespołu (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2015-002), utworzonego pod przewodnictwem kancelarii prawnej Tark Grunte Sutkiene.

European Forum on Securities Regulation

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest uczestnikiem European Forum on Securities Regulation – wspólnego przedsięwzięcia naukowego trzech ośrodków: London School of Economics, Bucerius Law School i Wirtschaftsuniversität Wien.

Legal Scholar Network przy ECGI

W latach 2006-2007 dr hab.Arkadiusz Radwan był członkiem tzw. Legal Scholar Network – grupy eksperckiej afiliowanej przy European Corporate Governance Institute (ECGI), powołanej ad hoc do pracy nad zleconym przez Komisję Europejską studium pt. Proportionality between capital and control in listed companies, realizowanym przez konsorcjum składające się z ECGI, ISS oraz Shearman&Sterling.

Wyniki prac Zespołu:

Projekt naukowy Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Od 2015 r. Przes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem międzynarodowego zespołu badawczego kierowanego przez prof. Beate Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo), realizującego projekt Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Projekt jest finansowany przez grant Komisji Europejskiej przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt Study on minority shareholders protection

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jako krajowy ekspert prawny uczestniczył w projekcie poświęconym badaniu ochrony wspólników mniejszościowych (Study on minority shareholders protection), realizowanym dla Komisji Europejskiej (umowa nr JUST/2016/MARK/PR/CIVI/0036). Celem projektu była pogłębiona analiza i ocena występujących w krajach członkowskich UE ram prawnych ochrony wspólników mniejszościowych oraz przedstawienie wyników badań w formie studium przedłożonego Komisji Europejskiej. Studium na dostarczać wkład merytoryczny do prac Komisji obejmujących monitorowanie tendencji rozwojowych w zakresie ładu korporacyjnego w UE. Liderem projektu był TGS Baltic.

Projekt badawczy Cross-border corporate mobility in the EU

W maju 2017 r. Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan został powołany do rady doradczej międzynarodowego projektu badawczego pt. Cross-border Corporate Mobility in the EU.

Celem projektu jest pozyskiwanie danych empirycznych i monitoring transgranicznych transferów siedziby, transgranicznych fuzji i transgranicznych podziałów (z udziałem) spółek państw członkowskich UE na obszarze całej Unii, w okresie 2017-2020. Projekt jest finansowany przez European Trade Union Institute. Projekt jest zarządzany i realizowany z Maastricht (Uniwersytet w Maastricht).

AARHUS Centre for Small and Medium-sized enterprises

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan współpracuje - jako zagraniczny współpracownik – z Centre for Small and Medium-Sized Enterprises na uniwersytecie w Aarhus (kierownik centrum: Prof. Mette Neville). Centrum zajmuje się prowadzeniem badań nad optymalnymi warunkami do wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Międzynarodowy projekt poświęcony europeizacji ukraińskiego prawa spółek: Assessment of aproximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices

W 2014 r. dr hab. Arkadiusz Radwan był przewodniczącym zespołu, który na zlecenie Delegacji Unii Europejskiej na Ukrainie (Delegation of the European Union to Ukraine) przygotował obszerny raport – studium zawierające ewaluację i rekomendacje reform ukraińskiej legislacji w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu w związku z podpisaniem przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE. Studium zostało przygotowane na podstawie kontraktu Nr 2013/328606/2 (w ramach linii budżetowej EuropeAid/129783/C/SER/Multi).

Wyniki projektu: