Newsletter Regulamin

Regulamin usługi Newsletter świadczonej przez Instytut Allerhanda

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie, Plac Sikorskiego 2/7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000364125, ustala niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) świadczenia drogą elektroniczną usługi Newsletter (zwanej dalej „Usługą”).
 2. Administratorem Usługi jest Instytut Allerhanda, zwany dalej “Instytutem”.
 3. Zamówienie Usługi następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www.allerhand.pl, która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika jego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 4. Zamówienie Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia Usługi w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym dla celów marketingowych.
 5. W ramach świadczenia Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail będą wysyłane wiadomości zawierające w szczególności informacje i materiały dotyczące Instytutu i jego działalności, organizowanych przez Instytut wydarzeń i świadczonych przez Instytut usług oraz informacje i materiały dotyczące działalności podmiotów współpracujących z Instytutem, organizowanych przez te podmioty wydarzeń i świadczonych przez te podmioty usług. Wysyłane wiadomości mogą zawierać w szczególności informacje i materiały marketingowe.
 6. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.
 7. Korzystanie z Usługi jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, którego adres podano przy rejestracji.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Instytut danych osobowych Użytkownika na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t.)
 9. Instytut oświadcza, iż w ramach usługi nie będzie dostarczał treści o charakterze bezprawnym.
 10. Instytut oświadcza, iż korzystanie z usługi nie wiąże się z żadnymi szczególnymi zagrożeniami.
 11. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Instytutu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Rezygnacja z usługi może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia Usługi. Instytut zaprzestanie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika w ciągu 7 dni od rezygnacji przez Użytkownika z usługi.
 13. Instytut zastrzega sobie prawo do ustalania częstotliwości i terminów wysyłania wiadomości.
 14. Instytut zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w każdym czasie.
 15. Instytut zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w każdym czasie.
 16. Instytut oświadcza, iż dane osobowe przesyłane przez Usługobiorcę drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione niepowtarzalnym hasłem dostępu, znanym tylko administratorowi strony internetowej Instytutu (www.allerhand.pl).
 17. Instytut zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w świadczeniu Usługi oraz funkcjonowaniu serwera Usługi oraz strony internetowej www.allerhand.pl, jeśli zajdzie konieczność naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
 18. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści wiadomości przesyłanych w ramach Usługi w żaden inny sposób, jak tylko poprzez zapoznanie się z ich treścią.
 19. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji przekazywanych w ramach Usługi lub posłużenia się wzorami udostępnianych w ramach Usługi dokumentów.
 20. Instytut nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie było nieumyślne. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usługi.
 21. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania na stronie internetowej Instytutu, chyba że zastrzeżono inaczej.
 22. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi będzie przez Instytut kierowana na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji. Wszelką korespondencję związaną ze świadczeniem Usługi Użytkownik powinien kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 23. Właściwym dla rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem Usługi będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Instytutu.