Polityka Prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej 
Instytutu Allerhanda
 
 
§ 1
Główne cele polityki prywatności
 
 1. Operatorem strony internetowej działającej pod domeną allerhand.pl jest Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie, przy ul. Plac Sikorskiego 2/7, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000364125. Instytut Allerhanda obsługuje stronę internetową, która umożliwia rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych i danych osobowych.
 2. Instytut Allerhanda zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze strony internetowej ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Instytut Allerhanda zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich rodzaju, z inicjatywy osób odwiedzających stronę internetową lub automatycznie.
 4. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach strony internetowej.
 5. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 
§ 2
Zakres zbieranych i przetwarzanych danych
 
 1. Operator strony allerhand.pl zbiera jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Instytut Allerhanda usług.
 2. Osoby korzystające ze strony internetowej w charakterze Gości nie są zobowiązane do rejestracji. Strona internetowa w trakcie wizyty Gościa automatycznie zbiera i przechowuje dane, które nie są danymi osobowymi.
 3. Podczas wizyty na stronie internetowej allerhand.pl automatycznie zbierane są dane osób korzystających ze strony, a dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, liczba odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, rozdzielczość ekranu, liczba kolorów ekranu, adresy, z których nastąpiło wejście do strony, długość korzystania ze strony, itp. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby korzystającej ze strony.
 4. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (np. Newsletter) Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail lub innych danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji usługi.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Instytut Allerhanda działający jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W powyższej sprawie konieczny jest kontakt via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.
 
§ 3
Wykorzystywanie danych
 
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził on zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w takim zakresie i celu, jaki obejmowała ta zgoda. Dane zbierane automatycznie mogą być natomiast użyte do analizy zachowań osób korzystających ze strony internetowej.
 2. Instytut Allerhanda wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia strony internetowej oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Instytutu Allerhanda.
 3. Każdy Użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dane zbierane podczas kontaktu między Użytkownikiem a stroną internetową będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie oraz w celu udzielenia pomocy technicznej.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, lub też gdy Instytut Allerhanda otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jak tego wymagają odpowiednie regulacje prawne.
 
§ 4
Pliki Cookies
 
Niektóre elementy strony internetowej wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Ten uproszczony system komunikacji jest objęty Polityką Prywatności. Osoba korzystająca ze strony internetowej ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.
 
§ 5
Ochrona danych
 
Strona internetowa jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. 
 
§ 6
Partnerzy
 
 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją na stronie internetowej.
 2. Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Partnerów Instytutu Allerhanda. 
 
§ 7
Postanowienia końcowe
 
 1. Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Użytkowników strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej www.allerhand.pl
 3. Wszelka korespondencja związana z niniejszą Polityką Prywatności powinna być kierowana na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej.
 

Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Informal Company Law Expert Group (ICLEG) od maja 2017 roku. ICLEG stanowi ciało doradcze Komisji Europejskiej, powołane przez Komisję na trzyletnią kadencję. Wśród 14 członków grupy jest po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski i Włoch (kompletna lista dostępna tutaj). ICLEG doradza Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracuje nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze, w szczególności w odniesieniu do fuzji i podziałów transgranicznych, prawa koncernowego (grup spółek), digitalizacji w prawie spółek, transgranicznej mobilności (fuzje, podziały, reinkorporacje transgraniczne) i transparentności.

Wyniki prac Grupy:

Center for European Company Law (CECL)

Od 2014 r. Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Rady Doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law  (CECL) z siedzibą w Lejdzie. CECL prowadzi działalność publikacyjną, konferencyjną, dydaktyczną i badawczą. Jako międzynarodowa sieć współpracy zrzesza instytucje partnerskie: Uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali, Rzymie (LUISS) oraz Instytut Allerhanda.

Grupa ds. dyrektywy SUP

W roku 2013 odbywały się prace nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej – Societas Unius Personae (SUP). Międzynarodowa grupa ekspercka powstała ad hoc na bazie dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group), poszerzona została o prof. Petera Hommelhoffa oraz Prezesa Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusza Radwana. Owocem prac tego zespołu był pierwszy projekt Dyrektywy SUP, wraz z projektem wzorcowej umowy spółki. Oba dokumenty zostały przedłożone Komisji Europejskiej dn. 22 lipca 2013 r.

Wyniki prac Grupy:

Zespoły ekspertów doradzające Parlamentowi Europejskiemu (JURI)

W latach 2010-2014 Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan był szefem grupy ekspertów zrzeszonych w ramach konsorcjum ośrodków naukowych i firm doradczych (Centrum C-Law.org, Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu w Klużu, Kancelaria KKG) wybranych przez Parlament Europejski do pełnienia funkcji doradczej w zakresie prawa spółek i corporate governance (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2). Zadaniem konsorcjum było doradztwo ad hoc na rzecz Parlamentu Europejskiego (Komitet Prawny PE – JURI).

Od 2016 r. Prezes IA jest członkiem anglojęzycznego zespołu (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2015-002), utworzonego pod przewodnictwem kancelarii prawnej Tark Grunte Sutkiene.

European Forum on Securities Regulation

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest uczestnikiem European Forum on Securities Regulation – wspólnego przedsięwzięcia naukowego trzech ośrodków: London School of Economics, Bucerius Law School i Wirtschaftsuniversität Wien.

Legal Scholar Network przy ECGI

W latach 2006-2007 dr hab.Arkadiusz Radwan był członkiem tzw. Legal Scholar Network – grupy eksperckiej afiliowanej przy European Corporate Governance Institute (ECGI), powołanej ad hoc do pracy nad zleconym przez Komisję Europejską studium pt. Proportionality between capital and control in listed companies, realizowanym przez konsorcjum składające się z ECGI, ISS oraz Shearman&Sterling.

Wyniki prac Zespołu:

Projekt naukowy Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Od 2015 r. Przes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem międzynarodowego zespołu badawczego kierowanego przez prof. Beate Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo), realizującego projekt Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Projekt jest finansowany przez grant Komisji Europejskiej przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt Study on minority shareholders protection

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jako krajowy ekspert prawny uczestniczył w projekcie poświęconym badaniu ochrony wspólników mniejszościowych (Study on minority shareholders protection), realizowanym dla Komisji Europejskiej (umowa nr JUST/2016/MARK/PR/CIVI/0036). Celem projektu była pogłębiona analiza i ocena występujących w krajach członkowskich UE ram prawnych ochrony wspólników mniejszościowych oraz przedstawienie wyników badań w formie studium przedłożonego Komisji Europejskiej. Studium na dostarczać wkład merytoryczny do prac Komisji obejmujących monitorowanie tendencji rozwojowych w zakresie ładu korporacyjnego w UE. Liderem projektu był TGS Baltic.

Projekt badawczy Cross-border corporate mobility in the EU

W maju 2017 r. Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan został powołany do rady doradczej międzynarodowego projektu badawczego pt. Cross-border Corporate Mobility in the EU.

Celem projektu jest pozyskiwanie danych empirycznych i monitoring transgranicznych transferów siedziby, transgranicznych fuzji i transgranicznych podziałów (z udziałem) spółek państw członkowskich UE na obszarze całej Unii, w okresie 2017-2020. Projekt jest finansowany przez European Trade Union Institute. Projekt jest zarządzany i realizowany z Maastricht (Uniwersytet w Maastricht).

AARHUS Centre for Small and Medium-sized enterprises

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan współpracuje - jako zagraniczny współpracownik – z Centre for Small and Medium-Sized Enterprises na uniwersytecie w Aarhus (kierownik centrum: Prof. Mette Neville). Centrum zajmuje się prowadzeniem badań nad optymalnymi warunkami do wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Międzynarodowy projekt poświęcony europeizacji ukraińskiego prawa spółek: Assessment of aproximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices

W 2014 r. dr hab. Arkadiusz Radwan był przewodniczącym zespołu, który na zlecenie Delegacji Unii Europejskiej na Ukrainie (Delegation of the European Union to Ukraine) przygotował obszerny raport – studium zawierające ewaluację i rekomendacje reform ukraińskiej legislacji w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu w związku z podpisaniem przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE. Studium zostało przygotowane na podstawie kontraktu Nr 2013/328606/2 (w ramach linii budżetowej EuropeAid/129783/C/SER/Multi).

Wyniki projektu: