Sekcja Praw Człowieka w Biznesie

Sekcja Praw Człowieka w Biznesie powstała w celu podejmowania działań ukierunkowanych na promowanie świadomości biznesowej, w tym prawnej wśród przedsiębiorców, kształtowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), budowania strategii przedsiębiorstw z uwzględnieniem zasad compliance.

Kluczowe zadania Sekcji uwzględniają zagadnienia dotyczące kształtowania standardów wzmacniających rozwój przedsiębiorstw, z uwzględnieniem kreowania optymalnych relacji z pracownikami oraz środowiskiem zewnętrznym – klientami, konsumentami, instytucjami rządowymi i społeczeństwem. Istotnym elementem aktywności Sekcji jest stworzenie platformy do organizacji sprzyjających warunków dla zwiększania konkurencyjności rynkowej, budowania reputacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem wszelkich obszarów, w tym optymalnych zasad ładu korporacyjnego, poszanowania praw pracowników i współpracowników, ochrony środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę znaczenie standardów zarządzania obejmujących systemy compliance, w kręgu zainteresowań analitycznych Sekcji jest prowadzenie pogłębionych badań w tym zakresie, obejmujących uwarunkowania polskie i międzynarodowe w kontekście ich praktycznego zastosowania.

Działania Sekcji w szczególny traktują problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do ochrony praw człowieka.

Sekcja swoje działania realizuje poprzez prowadzenie badań, podejmowanie dyskusji problemowych ze środowiskiem biznesowym, administracją państwową, a także organizowanie tematycznych seminariów i konferencji. 

 

Skład Sekcji Praw Człowieka w Biznesie:

Przewodnicząca: dr Ewa Maleszyk

Sekretarz Sekcji: dr Aleksander Raczyński

Członkowie Sekcji: Sławomir Forenc, dr Dariusz Fuchs, dr hab. Marcin Orlicki