Sekcje Naukowe

Sekcja Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego

Celem Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego (SRK IA) jest prowadzenie zaawansowanych badań oraz organizacja seminariów i konferencji na obszarze prawa spółek i prawa rynku kapitałowego z uwzględnieniem m.in. zagadnień corporate governance oraz styku prawa materialnego i procesowego (spory korporacyjne). 

więcej...

INSO - Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Potrzeba powołania grupy eksperckiej działającej w sposób stały nad poprawą prawa upadłościowego i naprawczego stanowiła jeden z wielokrotnie powtarzanych postulatów Pierwszej Konferencji naukowej z cyklu Allerhand Insolvency Roundtable pt. "Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw - pozycja Polski względem międzynarodowych standardów". Odebrane od przedstawicieli wielu środowisk deklaracje zaowocowały powołaniem w dniu 10 maja 2010 roku Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda...

więcej...

Sekcja Własności Intelektualnej

Celem Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego (SRK IA) jest prowadzenie zaawansowanych badań oraz organizacja seminariów i konferencji na obszarze prawa spółek i prawa rynku kapitałowego z uwzględnieniem m.in. zagadnień corporate governance oraz styku prawa materialnego i procesowego (spory korporacyjne).

więcej...

Sekcja Rozwiązywania Sporów

W zakresie zainteresowania Sekcji leżą zarówno postępowania sądowe przed sądami powszechnymi, jak również arbitraż (handlowy, inwestycyjny), mediacja, koncyliacja oraz  inne alternatywne metody rozwiązywania sporów.

więcej...

 

 

Sekcja Praw Człowieka w Biznesie

Sekcja Praw Człowieka w Biznesie powstała w celu podejmowania działań ukierunkowanych na promowanie świadomości biznesowej, w tym prawnej wśród przedsiębiorców, kształtowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), budowania strategii przedsiębiorstw z uwzględnieniem zasad compliance.

więcej... 

 

Sekcja Prawa Podatkowego i Ubezpieczeń Społecznych

Celem Sekcji Prawa Podatkowego i Ubezpieczeń Społecznych (SPUS IA) jest prowadzenie zaawansowanych badań zarówno w obszarze nauki o podatkach,  nauki prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. Dlatego też przedmiotem badań będą podatki rozumiane jako kategoria ekonomiczna, będąca formą redystrybucji dochodu, jak również samo prawo podatkowe i prawo ubezpieczeń społecznych.

więcej...