Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest ciałem nadzorczo - kontrolnym Instytutu Allerhanda. Jej członkowie są wybierani przez Radę Naukową Instytutu Allerhanda na trzyletnią kadencję.

Do kompetencji Rady Nadzorczej Instytutu Allerhanda należy:

  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Instytutu we wszystkich dziedzinach jego działalności,

  • kontrola i ocena wszelkich inicjatyw i projektów podejmowanych przez Instytut, w szczególności przez Zarząd,
  • kontrolowanie i opiniowanie planów i programów finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania,
  • przedstawianie Radzie Głównej sprawozdania z kontroli działalności Instytutu za poprzedni rok obrotowy, które powinno nastąpić do dnia 31 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego.


Rada Główna powołała dnia 28.06.2016 r. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

dr Łukasz Gorywoda LL.M.

Łukasz Gorywoda jest prawnikiem w Permanent Court of Arbitration w Hadze. Przedtem pracował w grupie arbitrażu międzynarodowego w NautaDutilh w Rotterdamie. Pracował także w Komisji Europejskiej oraz na Université Libre de Bruxelles, gdzie zajmował się międzynarodową procedurą cywilną, w szczególności regułami jurysdykcyjnymi dotyczącymi postępowań grupowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa European University Institute we Florencji (Ph.D.) oraz Columbia Law School w Nowym Jorku (LL.M.). Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP). Autor wielu publikacji z zakresu międzynarodowej procedury cywilnej, arbitrażu, prawa europejskiego, prawa kontraktów, teorii regulacji oraz ekonomicznej analizy prawa. Regularnie występuje na konferencjach międzynarodowych. Prowadzi bloga poświęconego sporom transnarodowym. Członek Rady Nadzorczej oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda.

Janusz Antoni E. Milewski

Janusz Antoni E. Milewski (h. Ślepowron) absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa  Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik relacji europejskich i zagranicznych departamentu systemu finansowego banku centralnego. Doświadczenie w zakresie protokołu, umiejętności interpersonalnych, współpracy międzynarodowej, pomocy technicznej i finansów zdobył  w pracy na Zamku Królewskim w Warszawie, w Ministerstwie Kultury i Sztuki,  Narodowym Banku Polskim  oraz w trakcie licznych podróży zagranicznych.  Autor  rozprawy o relacjach między pracownikami a pracodawcą w Banku Polskim S.A. w latach 1924 – 1939, oraz  publikacji z zakresu historii współczesnej, ewolucji zasad savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego. Miłośnik oldtimer’ów i dusza towarzystwa.

dr hab. Adam Redzik

Adam Redzik (ur. 1977) prawnik i historyk, doktor habilitowany nauk prawnych (UJ), wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.

Ukończył studia prawnicze i historyczne, a następnie studia doktoranckie uzyskując doktoraty z nauk humanistycznych (KUL) i nauk prawnych (UJ). W latach 2006-2010 był wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, w latach 2007–2013 adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 r. pracuje na Wydziale Stosownych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był Stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008) oraz stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2001–2005). Odbył staże naukowe i prowadził kwerendy na Ukrainie, w Niemczech, na Litwie i w Hiszpanii. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Palestry”.

Opublikował ponad trzysta opracowań naukowych, przede wszystkim z zakresu dziejów prawa, prawa porównawczego, historii nauki oraz regionalistyki, w tym kilka książek, m.in. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (Lublin, TN KUL 2006), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Warszawa 2007, wyd. 2, 2010), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (Warszawa, C.H.Beck 2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa, Iskry 2011, wspólnie ze S. Milewskim), Historia adwokatury (Warszawa: NRA 2012, wspólnie z T.J. Kotlińskim), Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego (Kraków-Warszawa, Wysoki Zamek 2012).

Jest jednym z fundatorów Instytutu Allerhanda, członkiem Rady Głównej oraz Rady Nadzorczej. Kieruje Sekcją Tradycji Prawnej.