Pracownicy naukowi Instytutu Allerhanda

 

dr Marcin Balicki

Adwokat w krakowskiej izbie adwokackiej (od 2016 roku), pracownik naukowy i przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda. W 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo własności intelektualnej). Rozprawa pt. „Prawo ochronne na wzór użytkowy w systemie patentowym drugiego rzędu” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji organizowanego przez Urząd Patentowy konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Johannes Gutenberg – Universität w Moguncji oraz Ruprecht – Karls Universität w Heidelbergu, a także laureat utworzonej przez Uniwersytety Jagielloński i Wiedeński Szkoły Prawa Austriackiego.

 Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a także organizator i prelegent na seminariach i konferencjach dotyczących tej tematyki.

 

Ireneusz Dawid Książek

Młodszy Asystent Naukowy w Instytucie Allerhanda

 

adw. dr Paweł Litwiński

Adwokat i wspólnik Kancelarii Barta Litwiński. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką prawną. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek komisji: ds. Informatyzacji i Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Ariel Mucha

Aplikant radcowski (OIRP Kraków), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa spółek, ładu korporacyjnego oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą prawnym i ekonomicznym aspektom mobilności spółek i mechanizmów usprawniających transgraniczne restrukturyzacje spółek.

 

dr Marcin Ożóg LL.M.

Rzecznik patentowy, adwokat jest absolwentem prawa (Uniwersytet Jagielloński, Vrije Universiteit Brussels) doktorem nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). Specjalizuje się i praktykuje w zakresie postępowań rejestrowych, sądowych, arbitrażowych i spornych dotyczących praw własności przemysłowej, audytów i wycen praw własności intelektualnej oraz wdrożeń systemów zarządzania własnością intelektualną. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w tych dziedzinach.

Autor i współautor szeregu prac z zakresu prawa regulacyjnego, prawa reklamy oraz prawa własności przemysłowej w tym monografii Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych (C.H. Beck, 2011) i System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna (Lexis Nexis Polska, 2010), komentarza do ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (red. P. Ślęzak; C.H. Beck, 2017), jak również prac zbiorowych Cyber Law in Poland (Kluwer Law International, 2011), IT law in Poland (Verlag Medien und Recht, 2008), Prawo reklamy i promocji (Lexis Nexis Polska, 2007), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Stypendysta w ramach programów SYLFF-The Tokyo Foundation, stypendium Wspólnoty Flamandzkiej Belgii oraz stypendium naukowego im. Marie Curie.

Pracownik naukowy Instytutu Allerhanda, Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Członek AIPPI – Standing Committee on IP Office Practice and Procedures z ramienia sekcji polskiej AIPPI.

 

dr hab. Arkadiusz Radwan

profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzw. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, prezes Instytutu Allerhanda, współdyrektor Center for Company Law & Corporate Governance na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego w Kluż Napoce, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staże badawcze m.in. w Bonn, Kolonii, Gandawie, Kilonii i Monachium. Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie, Klużu, St. Pölten, Kownie, Chongqing, Тarnopolu i Lwowie. Członek rady doradczej CECL. Członek rady naukowej czasopisma European Company Law (Kluwer Law International). W latach 2010-14 i od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. członek grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP). W latach 2014 -2017 ekspert grupy ICLEG powołanej przez Komisję Europejską do prac nad reformami prawa spółek w UE. W 2014 r. szef zespołu pracującego nad europeizacją ukraińskiego prawa spółek. W latach 2013-15 członek ministerialnego Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, a od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego. W latach 2016-2017 kierownik zespołu, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez DGP za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

 

Andrzej Świderski

Prawnik. Specjalizuje się w prawie instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem derywatów OTC oraz produktów strukturyzowanych. Interesuje się także prawem kontraktowym, prawem bankowym oraz prawem UE z zakresu uprzednio wymienionych zagadnień. Posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych oraz pism procesowych, a także weryfikacji warunków umów, zarówno przy projektach o charakterze interdyscyplinarnym li wielopłaszczyznowym, wymagających analiz przepisów unijnych oraz polskich na różnych poziomach – od regulacji unijnych oraz polskich przepisów powszechnie obowiązujących, przez treść uchwał Komisji Nadzoru Finansowego, po normy o charakterze wewnętrznym. Współpracownik naukowy w Instytucie Allerhanda w Krakowie, prelegent w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozporządzenia UE nr 648/2012 („rozporządzenie EMIR” wraz z przepisami wykonawczymi). Finalizuje pracę doktorską w przedmiocie umów dotyczących pochodnych kredytowych (unfunded credit derivatives).