Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o wspieraniu ADR

8 stycznia 2015

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów przygotowane przez ministra gospodarki we współpracy z ministrem sprawiedliwości. W prace legislacyjne byli zaangażowani eksperci Instytutu Allerhanda: r.pr. Benedykt Fiutowski, adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego IA), adw. Rafał Kos (Członek SPU IA), adw. dr Małgorzata Kożuch, sędzia Zbigniew Miczek (Wiceprzewodniczący SPU IA), adw. dr Arkadiusz Radwan (Prezes Instytutu Allerhanda), adw. Kamil Zawicki (Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA).

Celem projektu jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Część propozycji zawartych w nowych przepisach ma na celu uświadomienie stronom sporu, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego i umożliwia zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.

Najważniejsze propozycje zmian w zakresie mediacji:

  • wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu,
  • wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania,
  • uporządkowanie kwestii proceduralnych dotyczących mediacji (np. strony uzyskają pierwszeństwo przy wyborze mediatora),
  • wprowadzenie wymagań dotyczących kwalifikacji mediatorów stałych w celu zagwarantowania wysokiej jakości usług,
  • zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych, co umożliwi zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji,
  • stworzenie systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych,
  • sąd uzyska możliwość obciążenia strony, która w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji. 

Rozwiązanie sporu w drodze polubownej ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności i pozwoli kontynuować współpracę pomiędzy firmami, co z reguły nie jest możliwe po długotrwałym i kosztownym procesie sądowym.