Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

Allerhand Lecture Series: Krzysztof Grabowski


Krzysztof Grabowski: Dyrektywa o prawach akcjonariuszy - modelowy proces legislacyjny i jego skutki dla stosowania prawa

Gościem pierwszego spotkania był Krzysztof Grabowski - Makler papierów wartościowych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego od 1992 roku, który przedstawi modelowe studium tworzenia prawa na przykładzie Dyrektywy o prawach akcjonariuszy.
Spotkanie obyło się 18 listopada 2011 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7.

Moderatorem spotkania-Prezes Instytutu Allerhanda - dr Arkadiusz Radwan.


 Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o zaproszonym Gościu, abstrakt wystąpienia oraz dodatkowe materiały dla zainteresowanych osób.

Krzysztof Grabowski


Doradca Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS SA. Wykładowca ładu korporacyjnego w Kozminski International Business School na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie krajowym i unijnym, m.in. uczestnik prac nad dyrektywą o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE) oraz członek zespołu problemowego do implementacji dyrektywy w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda, uczestnik Polskiego Instytutu Dyrektorów, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, honorowy członek centrum mediacji finansowych EuroArbitration w Paryżu. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”. Uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego, ekspert Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych.
Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy oraz Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie, były prezes Związku Maklerów i Doradców.
Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach z zakresu rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu. Jako wolontariusz Financial Services Volunteer Corps oraz ekspert Komisji Europejskiej prowadzi szkolenia na temat rynku kapitałowego dla krajów rozwijających się.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.


Abstrakt wystąpienia

Autor był aktywnym uczestnikiem prac nad dyrektywą o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE) oraz prac nad jej wdrożeniem do Kodeksu spółek handlowych, a także prac nad opracowaniem rekomendacji dla uczestników rynku kapitałowego. W swoim wystąpieniu przedstawi przebieg całego procesu, z uwzględnieniem konsultacji z uczestnikami rynku, jako modelowego studium tworzenia prawa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynniki warunkujące efektywne wdrożenie dyrektywy, wskazując równocześnie na niedoskonałości, których można było uniknąć. Warto zwrócić uwagę, że Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich Unii Europejskiej w pełni implementowała tę dyrektywę do prawa krajowego. Omówione zostaną również nieliczne problemy i wątpliwości, które wystąpiły w praktyce, a także sposoby ich rozwiązania oraz wnioski na przyszłość. W końcowej części przedstawione zostaną kierunki planowanych badań nad przebiegiem i skutkami wdrożenia dyrektywy w Polsce i w Unii Europejskiej.

Dodatkowe materiały

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, które pozwolą lepiej zrozumieć temat spotkania oraz przygotować się do dyskusji:

Artykuł autorstwa Krzysztofa Grabowskiego pt. Dyrektywa o niektórych prawach akcjonariuszy i jej konsekwencje dla spółek publicznych, który ukazał się na łamach czasopisma HUK w nr 4 (6) 2008:
http://allerhand.pl/images/allerhand/pdf/huk_2008_04_481.pdf

Organizacja walnego zgromadzenia - Rekomendacje dla uczestników rynku opracowana głównie przez emitentów:
http://allerhand.pl/images/allerhand/pdf/Organizacja_walnego_zgromadzenia_wydanie2_2010.pdf

Artykuł autorstwa prof. Michała Romanowskiego i Krzysztofa Grabowskiego pt. Czy nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 5.12.2008 r. jest adekwatna do modelu walnych zgromadzeń przewidzianego w dyrektywie 2007/36/WE - polemika:
http://allerhand.pl/images/allerhand/pdf/PPH-MR-KG-polemika-1011.pdf