Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

EKSPERCI Kongresu FinReg 2020

dr Marek Dietl

Marek Dietl od września 2017 roku jest prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.

W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. Zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru  prawa oraz sektora finansowego o wysokiej reputacji zawodowej. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.

Jacek Jastrzębski łączył pracę w sektorze bankowym z działalnością akademicko-naukową. Przez ponad dziesięć lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. W 2017 r. został ujęty w zestawieniu „Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe” – liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej.

W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Rozprawa doktorska oraz habilitacyjna były nagradzane w konkursach miesięcznika „Państwo i Prawo”. Był uczestnikiem, także w charakterze prelegenta lub moderatora, szeregu konferencji krajowych lub międzynarodowych, w tym dotyczących problematyki rynku finansowego.

dr Andrzej W. Kawecki

Honorowy Konsul Generalny Republiki Singapuru w Warszawie; Partner Założyciel kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, radca prawny. Członek zespołów zajmujących się przygotowaniem założeń koncepcji pierwszego etapu reformy gospodarczej w Polsce. Od 1985 do czerwca 1991 roku w kancelarii Drinker Biddle & Reath zajmował się transakcjami międzynarodowymi, prawem spółek i papierów wartościowych, regulacjami rynków kapitałowych oraz regulacjami dotyczącymi maklerów. Był doradcą Komisji Legislacyjnej w związku z przyjęciem w 1991 r. pierwszej polskiej regulacji prawnej w dziedzinie papierów wartościowych. Wielokrotnie występował jako doradca Sejmu, rządu i Komisji Papierów Wartościowych w dziedzinie aspektów prawnych rynku papierów wartościowych. W latach 1997–2000 był członkiem Rady Nadzorczej CeTO, organizacji zarządzającej pozagiełdowym rynkiem papierów wartościowych.

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Absolwent geodezji na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Absolwent  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny). Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A.  Poseł na Sejm RP VIII kadencji. Urodził się 1 czerwca 1965 r. w Jelonkach.

 

 dr Tadeusz Białek

Wiceprezes ZBP, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Z sektorem bankowym związany od 2003 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Reprezentant EBF w pracach UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law). Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad licznymi aktami prawnymi m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego. Koordynator licznych prac interpretacyjnych w sektorze bankowym w zakresie nowych i zmienianych regulacji oraz projektów wdrożeniowych rozwiązań sektorowych (m.in. trwały nośnik, zwalczanie nadużyć podatkowych, kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych). Wykładowca prawa bankowego i prawa nowych technologii (m.in. z zakresu regulacji FIN-TECH na Uniwersytecie Warszawskim). Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu.

 

Daniel Głuch

 Senior Legal Counsel at European Central Bank.

 

Jacek Osiński

Obecnie Doradca w Departamencie Stabilności Finansowej  w Narodowym Banku Polskim.

Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego, m.in. Dyrektor Departamentu Systemu Finansowego (2002-2007) oraz Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej (2014-2017). oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej (1993-2002). W latach 2010-2013 pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako Doradca w Departamencie Monetarnym i Rynków Finansowych. Przez wiele lat reprezentował NBP w krajowych i zagranicznych insytytucjach finansowych, w tym jako członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komitetu Rynków Finansowych OECD oraz Komitetu Nadzoru Bankowego ESBC. Obecnie reprezentuje NBP w Doradczym Komitecie Technicznym Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Był również Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Forex-Polska.  
Ukończył SGPiS w Warszawie (ekonomia produkcji) oraz Uniwersytet Sztokholmski (bankowość i finanse). Był asystentem w  Katedrze Polityki Gospodarczej i Przestrzennej SGH.
Autor opracowań z dziedziny bankowości centralnej, systemu finansowego i polityki makroostrożnościowej. Publikacja „Operacje otwartego rynku banku centralnego” (napisana wraz z prof. A. Sławińskim) otrzymała w 1995 nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej.
W IMF kierował m.in. projektem mającym na celu wypracowanie podejścia Funduszu dot. zasad polityki makroostrożnościowej i sposobów jej prowadzenia. Finalny dokument jest podstawą oceny działań wszystkich państw-członków Funduszu w tym obszarze, jak również służy jako baza jego działań doradczych.

 

dr Daniel Mańkowski

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi również zajęcia z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę funkcjonowania organów państwa oraz wymiaru sprawiedliwości w systemie ochrony konkurencji i konsumentów.
Od 2018 roku Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nadzoruje opracowanie projektów aktów prawnych w zakresie publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów oraz koordynuje obsługę prawną Urzędu. Wcześniej naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych i Ocen Skutków Regulacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Uczestniczył m. in. w pracach Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej oraz Zespołu do opracowania propozycji zmian przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych.

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH. Karierę rozpoczęła jako prawnik w ZUS. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.

 

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH,  absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Liberadzki jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej. Jest Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, do którego zadań należy opracowywanie regulacji ostrożnościowych oraz standardów księgowych i sprawozdawczych m.in. dla banków, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską czy podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

 

dr Ewa Maleszyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, mediator, arbiter. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, ubezpieczeniowym i corporate governance. Posiada doświadczenie w procesach transformacyjnych spółek handlowych oraz w przygotowywaniu optymalnych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji kapitałowej, organizacyjnej i pracowniczej przedsiębiorstw. Była wieloletnim współpracownikiem Polskiego Instytutu Dyrektorów, uczestnicząc m.in. w przygotowaniu dobrych praktyk spółek publicznych. Od początku działalności zawodowej doradza w sprawach ubezpieczeniowych, była m.in. ekspertem instytucji prokonsumenckich oraz szefem zespołu ds. analiz ogólnych warunków ubezpieczeń. W Instytucie Allerhanda koncentruje się na rozwoju corporate governance.

 

prof. dr hab. Michał Romanowski

Profesor zwyczajny dr hab. prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada prawo cywilnego, handlowe i rynku finansowego. Współtwórca głównych nurtów polskiej doktryny prawa spółek i rynku kapitałowego po 1989 r. Autor ponad 150 monografii i artykułów naukowych w j. polskim i angielskim. Współautor 3 tomów Systemu Prawa Prywatnego pod red. prof. dra Zbigniewa Radwańskiego wydawanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz C.H. Beck dot. umów nienazwanych, prawa spółek i prawa papierów wartościowych oraz redaktor naczelny dwóch tomów Systemu Prawa Prywatnego – Prawo spółek - część ogólna i Prawo spółek osobowych. W latach 2006-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego pod przewodnictwem prof. dra Zbigniewa Radwańskiego, a następnie Prezesa Izby Cywilnej SN prof. dra hab. Tadeusza Erecińskiego powołany w jej skład z rekomendacji prof. dra Zbigniewa Radwańskiego. Współtwórca projektu części ogólnej oraz części ogólnej zobowiązań nowego Kodeksu cywilnego, a także kluczowych zmian w prawie cywilnym i handlowym w okresie 2006-2015. Współautor zmian w KSH dotyczących m.in. praw akcjonariuszy, rejestracji spółek przez internet, dematerializacji akcji, zdalnych posiedzeń organów spółek. W ramach Komisji Kodyfikacyjnej przewodniczący m. in. podkomisji ds. prawa spółek i rynku kapitałowego, ds. przedsiębiorców, ds. umowy ubezpieczenia, ds. przedstawicielstwa oraz członek podkomisji ds. czynności prawnych i prawa o zobowiązaniach. Twórca ponad 60 opinii legislacyjnych dotyczących prawa Unii Europejskiej na styku z prawem polskim oraz ponad 100 innych opinii legislacyjnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego.
Od 10 lat wskazywany jako rekomendowany prawnik w zakresie prawa handlowego w rankingach Rzeczpospolitej, a w roku 2019 wybrany jako najlepszy w Polsce specjalista z prawa handlowego. Założyciel i adwokat w kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

 

Katarzyna Zarzycka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa spółek napisała pod kierunkiem prof. Michała Romanowskiego. W 2020 r. została laureatką ogólnopolskiego konkursu Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego za pracę pt. „Corporate Governance oczami Warrena Buffeta”.  Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego. Autorka publikacji z zakresu prawa spółek i prawa rynku kapitałowego oraz opinii prawnych w tym zakresie sporządzanych pod kierunkiem prof. Michała Romanowskiego.

 

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.Radca prawny, partner Wierzbowski & Partners. Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA, liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji. Profesor Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami i sądami arbitrażowymi. Profesor Wierzbowski jest prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich, przewodniczy Polskiemu Centrum European Law Institute (ELI). Przez 22 lata zasiadał w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, jako jej wiceprezes , w latach 2000–2004 był prezesem Rady Giełdy; przewodniczył Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, był członkiem Kolegium NIK, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładał jako visiting professor na wydziałach prawa pięciu uniwersytetów amerykańskich.

 

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Radca prawny i profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia prawnicze ukończył w roku 1994 na WPiA UAM, w ich czasie przebywał jako stypendysta rządu Republiki Austrii na stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim. W roku 1996 skończył również na wydziale prawa Uniwersytetu w Poczdamie studia uzupełniające Magister Legum (LL.M), a w roku 1997, na WPiA UAM - studia z zakresu zarządzania i marketingu. Marcin Orlicki odbył aplikację sądową (1995-1998) oraz aplikację radcowską (1998. -2001) zakończone złożeniem egzaminów sędziowskiego i radcowskiego. Od roku 1996 do roku 2001 Marcin Orlicki był uczestnikiem studiów doktoranckich na UAM - początkowo pod opieką prof. dra hab. Andrzeja Wąsiewicza, a po jego śmierci - prof. dr hab.Janiny Panowicz - Lipskiej, która była promotorem obronionej w roku 2001 pracy doktorskie pt. „Umowa ubezpieczenia”.
W latach 2001 - 2013 Marcin Orlicki pracował na macierzystym wydziale jako adiunkt prowadząc zajęcia z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego. W roku 2012 Rada Wydziału WPiA UAM nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i monografii „Ubezpieczenia obowiązkowe”. Od roku 2014 Marcin Orlicki jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W okresie swojej działalności naukowej Marcin Orlicki odbył staże naukowe na uniwersytetach w Monachium, Berlinie, Hamburgu i Greifswaldzie, opublikował ponad sto artykułów i pięć monografii naukowych z zakresu prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego.
W latach 2004 - 2007 Marcin Orlicki współtworzył w ramach zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przełomową nowelizację kodeksu cywilnego dotyczącą umowy ubezpieczenia.
Od roku 2014 Marcin Orlicki jest członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”, zaś od roku 2015 członkiem Doradczego Komitetu Akademickiego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.
Marcin Orlicki jest radcą prawnym specjalizującym się w tematyce ubezpieczeniowej i odszkodowawczej, konsultantem prawnym organów administracji publicznej, zakładów ubezpieczeń, firm brokerskich, członkiem organów nadzorczych zakładów ubezpieczeń.

 

Katarzyna Seweryniak

Dyrektor Departamentu Licencji Bankowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, radca prawny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorze finansowym w obszarze zapewnienia zgodności działania podmiotów rynku finansowego z regulacjami (regulatory compliance). Ekspert w tematyce corporate governance banków, w tym oceny odpowiedniości (fit and proper assessement). Członek grup roboczych przy European Banking Authority. Praktyk zarządzania interdyscyplinarnymi zespołami oraz projektami regulacyjnymi o wymiarze międzysektorowym. Zarządzała m.in. projektem i jest współautorem Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opublikowanej przez UKNF w styczniu 2020 r.

 

dr Krzysztof Grabowski

Doktor nauk prawnych, makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, członek rady programowej ze strony Instytutu Allerhanda.

Doradca ds. Ładu Korporacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykładowca ładu korporacyjnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda oraz Towarzystwa Naukowego Prakseologii, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek Consultative Working Group of the Corporate Finance Standing Committee przy ESMA (European Securities and Markets Authority), uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba Veritatis”.

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców. Uczestnik prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach na temat rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.

dr Jacek Dybiński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów Master of Laws (LL.M.) na Harvard Law School. Ekspert i autor publikacji z zakresu prawa rynku finansowego i kapitałowego, prawa instrumentów finansowych i papierów wartościowych, prawa spółek oraz corporate governence, a także powiązanych z tymi dziedzinami aspektami prawa konsumenckiego. Interesuje się również problematyką metodologii oraz metod badawczych w prawie prywatnym. Prelegent i panelista na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Stypendysta m.in. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Maxa Plancka, Tokyo Foundation, otrzymał grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odbył staże badawcze i studia m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Yale Law School, Harvard Law School i na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Adwokat.

 

dr hab. Rafał Harnos

Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Instytutu Prawa Handlowego i Gospodarczego Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Autor publikacji z zakresu prawa spółek handlowych, prawa rynku finansowego i kapitałowego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa zobowiązań. Redaktor naczelny Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht – BKR (Magazyn Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego) oraz współwydawca Beck’scher Online-Kommentar Wertpapierhandelsrecht (Komentarz Online Becka do Prawa Obrotu Papierami Wartściowymi). Interesuje się ekonomią i socjologią prawa. Fellow Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ („Prawo jako kultura“).

 

Arkadiusz Famirski

Zastępca Dyrektora, Departament Prawny, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Brał udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych regulujących rynek kapitałowy m.in. ustawą o ofercie publicznej (…), ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych. Pełnił funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Współautor komentarza do ustawy o ofercie publicznej (…) oraz komentarza do ustawy o obligacjach.

 

dr Marcin Olechowski

Partner kierujący praktyką prawa bankowego i regulacji usług finansowych kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem; wykładowca i autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i bankowego. Doradza w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Rekomendowany w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe, Chambers Fintech 2020, IFLR 1000 oraz Legal 500. Jest adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia oraz wykładowcą w Szkole Prawa Francuskiego i Europejskiego WPiA UW i Uniwersytetu w Poitiers. Pełni również funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Polsko–Niemieckiej Izbie Przemysłowo–Handlowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. H. Capitant, Young International Arbitration Group (YIAG), Association Européenne de Droit Bancaire et Financier (AEBDF), Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (PSSP) oraz International Bar Association (IBA).

dr Piotr Bodył Szymala

Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Wsparcia Biznesu i Grupy, Santander Bank Polska.

Dr Piotr Bodył Szymala jest radcą prawnym, politologiem, Dyrektorem Departamentu Obsługi Prawnej Santander Bank Polska SA i doradcą Prezesa Zarządu Santander TFI, stypendystą Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii, a także University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii.

 

Katarzyna Urbańska

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP, radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim, Studium Lobbingu Collegium Civitas w Warszawie.

Doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczących rynku finansowego i kapitałowego. Uczestniczka wielu prac legislacyjnych, zarówno na poziomie prac rządowych, jak i parlamentarnych. Autorka licznych opracowań i publikacji naukowych z obszaru rynku finansowego i kapitałowego.

Radosław Krzyżak

Dyrektor Departamentu Prawnego Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Prawnik korporacyjny i manager ds. prawnych; specjalista ds. operacji prawnych; ekspert w zakresie prawa rynku kapitałowego i compliance; posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze firm z branży finansowej; odpowiadał za kwestie prawne w ponad 200 transakcjach z zakresu corporate finance i investment banking o wartości ponad 5 mld zł. Radca prawny oraz certyfikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim; ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz specjalizację Leading People and Teams by University of Michigan on Coursera; członek Association of Corporate Counsel, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Compliance Polska.

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

 

Marcin Dąbek

Członek Zarządu Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Ponad 20 letnie doświadczenie na polskim i międzynarodowym rynku finansowym. Pracował m.in. jako Szef Departamentu Rynków Kapitałowych polskiego oddziału Banku Societe Generale. Uczestniczył w znacznej liczbie emisji obligacji korporacyjnych m.in. PGNiG, PKN Orlen, PKO BP, Carlsberg, Żywiec, Impexmetal, PGE, Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Orbis, Eurobank. Brał udział w przygotowaniu i odpowiadał za relacje inwestorskie również przy wielu emisjach euroobligacji polskich korporacji i 14 emisjach Rządu Polskiego. Posiada tytuł Executive MBA Carlson School of Management, Uniwersytetu Minnesota.

dr Szymon Syp

Partner w B2RLaw – Jankowski - Stroiński - Zięba. Szymon to jeden z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska). Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

dr Anne-Marie Weber-Elżanowska

LL.M. Berkeley - Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności działającego na tymże wydziale. Absolwentka studiów Master of Laws (LL.M.) na Berkeley Law School. Visiting Scholar Instytutu Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego im. Maxa Planck’a w Hamburgu. Specjalizuje się w regulacji prawnej rynku finansowego oraz w prawie spółek. Obecne zainteresowania naukowe poświęca przełomowym wyzwaniom stawianym regulacji prawnej przez rozwój technologiczny oraz transformacyjne przemiany społeczne. W szczególności zajmuje się problematyką wpływu postulatu zrównoważonego rozwoju gospodarczego (sustainability) na unijne polityki kształtujące regulację rynku finansowego oraz prawo prywatne.

Piotr Maicki

Prawnik i ekonomista, pracownik Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego w obszarze technologicznych innowacji finansowych, ekspert Instytutu Sztucznej Inteligencji AI Polska, Instytutu Allerhanda oraz Instytutu Wolności, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zainteresowania naukowe to innowacje finansowe (FinTech, blockchain, AI), transformacja cyfrowa, przedsiębiorczość technologiczna.

 

Zbigniew Jacek Wiliński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik administracji skarbowej. W latach 2016-2019 w Ministerstwie Finansów kierował projektami JPK_VAT (Projekt JPK_VAT został nagrodzony wyróżnieniem w 2018r. przez PMI Poland Chapter) oraz MinFinTech MinFinTech, który miał na celu pozyskiwanie innowacyjnych narzędzi do poprawy skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej realizowany w ramach GOVTECH Polska. Pełnił funkcję mentora i ambasadora GovTech Polska. Wykładowca w Krajowej Szkole Skarbowości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w tematach kontroli podatkowej, pozyskiwania informacji w internecie, e-commerce oraz oszustw podatkowych. Od października 2019r. objął stanowisko dyrektora departamentu innowacji finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Aleksandra Bańkowska

Partner, odpowiada w kancelarii PwC Legal za zagadnienia z zakresu prawa bankowego.

Zajmuje się sprawami regulacyjnymi dotyczącymi strukturyzowania działalności bankowej w Polsce, takimi jak zakładanie banków, przekształcanie banków w oddziały instytucji kredytowych oraz nabywanie akcji banków i związanymi z tym postępowaniami przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie mecenas Bańkowskiej obejmuje również doradztwo przy krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania dłużnego. W transakcjach tych reprezentowała zarówno banki, jak i kredytobiorców. Posiada także rozległe doświadczenie w zagadnieniach outsourcingu bankowego, pisaniu umów outsourcingowych oraz sporządzaniu innych dokumentów związanych z działalnością banków oraz w postępowaniach dotyczących wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleń związanych z bankowymi umowami outsourcingowymi.

Aleksandra Bańkowska jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego. Aleksandra posiada również dyplom Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

dr Wojciech Iwański

Senior Counsel. Adwokat z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w regulacji usług finansowych, przede wszystkim bankowych. Zajmuje się zagadnieniami dot. podejmowania i prowadzenia działalności przez polskie i zagraniczne podmioty w sektorze usług bankowych, płatniczych oraz maklerskich. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF, w tym w związku z nabywaniem polskich podmiotów regulowanych. Uczestniczył w wielu projektach outsourcingu regulowanego oraz wdrażania nowych technologii w bankowości i usługach płatniczych, w tym korzystania z cloud computing, płatności mobilnych, zabezpieczeń instrumentów płatniczych oraz wirtualnych walut. Indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech 2020 (Band 2) oraz Chambers Europe Banking & Finance: Regulatory (Up and Coming).

Katarzyna Janczewska

Radca prawny. Menedżer ds. regulacyjnych w Departamencie Prawnym Alior Bank S.A. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym.

Od 9 lat zajmuje się kwestiami związanymi z regulacjami rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego, jako prawnik w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a obecnie jako prawnik wewnętrzny. Zdobyła również doświadczenia w transakcjach finansowania. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF oraz Prezesem UOKiK.

Martyna Górecka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obszar naukowych zainteresowań wiąże z badaniem zjawiska niedoszacowania pierwotnych ofert publicznych analizując zależności pomiędzy wielkościami stóp zwrotu z akcji na debiucie, a wydźwiękiem i sentymentem treści prospektów emisyjnych wykorzystując do tego zaawansowane metody analityczne . W trakcie studiów była stypendystką programu Erasmus+ na Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne,  wolontariuszem w Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz przewodniczą Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości. Od początku pracy zaodowej związana z rynkiem kapitałowym, swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Domu Maklerskim BZ WBK, a następnie w zespole Rynków Kapitałowych w PwC zarówno w Polsce jak i we Francji. Aktualnie pracuje w obszarze fuzji i przejęć w Deloitte zajmując się przeprowadzeniem finansowego badania due diligence dla firm z różnych sektorów gospodarki, w tym nowych technologii.

Artur Bilski

Radca prawny, członek Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockhain. Od lat związany z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz sektorem bankowym (PKO BP, Alior, ING, Clifford Chance, Hogan Lovells, Kochański & Partners), którym doradzał w obszarze regulacji finansowych i prawa nowych technologii. Sprawował również funkcję dyrektora ds. prawnych w Ramp Network, wiodącej polskiej firmie zajmującej się płatnościami i technologią blockchain. Jest autorem licznych publikacji z obszaru prawa finansowego, w tym Chambers Global Practice Guide on Securitisation of Financial Assets. W 2014 roku wraz z prof. Jackiem Jastrzębskm otrzymał I miejsce w Polsce w prestiżowym konkursie PPH na najlepszą pracę naukową z dziedziny prawa handlowego. 

REJESTRACJA

 

Powrót na stronę główną.