Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

Zawód rzecznika patentowego w latach 1918-1949 w omówieniu dr Marcina Ożoga

20 listopada 2018

Oficyna Allerhanda prezentuje najnowszą publikację dr Marcina Ożoga, pracownika naukowego Instytutu pt. "Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918-1949 na tle rozwoju ówczesnego prawa własności przemysłowej". 

Książka jest gruntowną analizą procesu powstania i przemian zawodu rzecznika patentowego na tle historycznym i porównawczym (prawo rosyjskie/radzieckie, niemieckie i austriackie) w Polsce lat 1918-1949. Publikacja przedstawia proces kształtowana się w tym okresie głównych założeń prawa własności przemysłowej oraz samego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Tłumaczy początki polskiego prawa własności intelektualnej i zawodu rzecznika patentowego powołując nie publikowane wcześniej dokumenty archiwalne i nieznane szerzej materiały prasowe.

Wcześniejsza praca na temat historii rzecznictwa patentowego w Polsce (Słomski, 1997), bazowała na bardzo skromnym materiale źródłowym, istniało też podejrzenie (ostatecznie potwierdzone), że nie jest wolna od błędów. Od czasu jej opublikowania dostępność materiałów archiwalnych z uwagi na informatyzację znacznie się polepszyła. Dało się też zauważyć, że praca ta cytowana jest we współczesnym piśmiennictwie jako materiał źródłowy również w zagajeniach historii polskiego przedwojennego prawa własności przemysłowej, co potwierdzało brak opracowań także i w tej dziedzinie.

Książka dr M. Ożóga (Instytut Allerhanda) daje najpełniejszy na chwilę obecną w polskim piśmiennictwie obraz tytułowego zagadnienia. Ujawnia napięcia jakie towarzyszyły kształtowaniu się polskiego prawa własności przemysłowej w tym najwcześniejszym okresie. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie traktowana jako punkt odniesienia dla kształtowania obecnej polskiej polityki wewnętrznej i międzynarodowej w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Na uznanie wzbudza fakt, że publikacja bazuje na bardzo obszernej bazie bibliograficznej i nie publikowanych wcześniej materiałach archiwalnych.


Zapraszamy do lektury! 

 

O Autorze: 

specjalistom w zakresie prawa własności przemysłowej dr Marcina Ożoga nie trzeba przedstawiać szerzej, gdyż jest on doświadczonym rzecznikiem patentowym, adwokatem, dr nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński) absolwentem prawa (Uniwersytet Jagielloński), oraz LL.M. in International and Comparative Law (Vrije Universiteit Brussels). Pracownik naukowy Instytutu Allerhanda, autor i współautor szeregu prac z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa reklamy oraz prawa własności przemysłowej w tym monografii Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych (C.H.Beck, 2011) i System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna (Lexis Nexis Polska, 2010).