Centrum Praw Obcych

Centrum Praw Obcych jest jednostką Instytutu Allerhanda zrzeszającą wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę z zakresu zagranicznych porządków prawnych. Intensyfikacja międzynarodowego obrotu cywilnoprawnego implikuje coraz częstsze występowanie elementu praw obcych w polskich postępowaniach z zakresu prawa prywatnego. Celem oraz misją CPO jest wsparcie sądów cywilnych w ustaleniu treści oraz wykładni prawa obcego, w sytuacjach gdy na gruncie reguł kolizyjnoprawnych procedury cywilnej konieczne jest jego zastosowanie. Ideą powstania CPO jest zapewnienie polskim sądom profesjonalnej opinii w przedmiocie zarówno ustalenia treści przepisów, jak też sporządzenia kompletnej opinii w zakresie porządku prawnego w danym państwie, pozwalającej na prawidłowe zastosowanie prawa obcego w konkretnym postępowaniu. Zrzeszając kompetentnych ekspertów, znających prawo, język i realia danego kraju, CPO ma cel stać się ośrodkiem mogącym wesprzeć sądy w ustaleniu treści praw w każdym postępowaniu, w którym normy kolizyjne nakazują zastosowanie prawa innego państwa.